Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

Tento dokument obsahuje základné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje.

Vzhľadom k novej legislatíve Európskej únie, bol tento text pripravený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

Text je pre čo najväčšiu prehľadnosť spracovaný formou otázok a odpovedí.

Informácie sa dozviete v nasledujúcom poradí:

 1. Kto je správcom osobných údajov?
 2. K akému účelu osobné údaje potrebujeme?
 3. Aké sú naše oprávnené záujmy?
 4. Ako boli osobné údaje získané?
 5. Aké kategórie osobných údajov sú spracovávané?
 6. Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?
 7. Budeme osobné údaje predávať niekomu ďalšiemu?
 8. Budeme osobné údaje predávať do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?
 9. Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?
 10. Aké sú vaše práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?
 11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Predkladáme vám základné informácie, ktoré sme ako správca osobných údajov povinní poskytnúť.

V prípade akýchkoľvek dotazov ohľadne spracovania vašich osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať.

1. Kto je správcom osobných údajov?

Správca je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a rozhoduje o tom, akým spôsobom budú osobné údaje spracované.

Správcom osobných údajov je spoločnosť:

MAGSY SK, s.r.o., Hollého 859/2, 020 01 Púchov, Slovensko

Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@magsy.sk

2. K akému účelu osobné údaje potrebujeme?

Správca spracováva osobné údaje k:

 • zabezpečeniu uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi správcom a vami (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takého vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a správca tak musí spracovávať osobné údaje aj za týmto účelom (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • ochrane svojich oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú hlavne marketingové účely. Aby správca mohol čo najlepšie prispôsobiť obchodné zdelenie a ponuku svojich produktov a služieb vašim potrebám, potrebuje pre tento účel spracovania získať váš jednoznačný súhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Poskytovanie osobných údajov správcovi je obecne zákonná a zmluvná požiadavka. Ohľadne poskytovania osobných údajov pre marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je od vás vyžadovaný súhlas. Ak správcovi nedáte súhlas ku spracovaniu osobných údajov k marketingovým účelom, neznamená to, že by vám správca v dôsledku toho odmietol poskytnúť svoj výrobok či službu na základe zmluvy.

3. Aké sú naše oprávnené záujmy?

Osobné údaje spracováva správca aj pre ochranu jeho oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy správcu sú hlavne riadne plnenie akýchkoľvek zmluvných záväzkov správcu, riadne plnenie akýchkoľvek zákonných povinností správcu, marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednej rade tiež ochrana životného prostredia a zabezpečenie udržateľného rozvoja.

4. Ako boli osobné údaje získané?

Osobné údaje správca získal priamo od vás, a to hlavne z vyplnených formulárov, vzájomnej komunikácie alebo z uzatvorených zmlúv. Mimo to môžu osobné údaje pochádzať tiež z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registru, registru dlžníkov, profesných registrov a pod. Ďalej správca mohol získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené k prístupu a spracovávaniu vašich osobných údajov a s ktorými spolupracuje a ďalej z informácií z internetu, ktoré ste tam vy sám/sama umiestil/a.

5. Aké kategórie osobných údajov sú spracovávané?

K zabezpečeniu vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, k zabezpečeniu plnení zákonných povinností, k zabezpečeniu personalizovanej ponuky tovaru a služieb správcu a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracováva správca nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, poštová adresa;
 • kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • webová stránka, z ktorých návštevník webovú stránku firmy MAGSY navštívil;
 • IP-adresa;
 • dátum prístupu a doba prístupu;
 • prípadný dotaz návštevníka;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka webovej stránky.

6. Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Zákonnosť spracovania je daná článkom 6 odst. 1 GDPR, podľa ktorého je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti správcu, pre ochranu oprávnených záujmov správcu alebo spracovanie prebieha na základe súhlasu, ktorý ste nám udelil/a.

7. Budeme osobné údaje predávať niekomu ďalšiemu?

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a zamestnanci materskej spoločnosti (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Česká republika).

 • externá účtovná kancelária;
 • príslušný dopravca – v prípade, že má byť tovar dopravený na Vašu adresu;
 • správcovi IT systémov;
 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. – v prípade Vášho súhlasu s odosielaním dát pre službu „Overené zákazníkmi“.

So všetkými týmito spolupracovníkmi aj firmami máme uzatvorenú zmluvu, ktorá ich zaväzuje k nakladaniu s predanými osobnými údajmi tak, ako to vyžaduje nariadenie GDPR.

Osobné údaje musíme v rámci zákonných povinností poskytnúť orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom pre dohľad nad kapitálovým trhom.

8. Budeme osobné údaje predávať do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Osobné údaje nebudeme predávať do krajín mimo Európsku úniu alebo Európskych hospodárskych priestorov.

9. Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?

Osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu, ktorá je nezbytná k účelu ich spracovania. Po uplynutí tejto doby budeme údaje anonymizovať alebo budú bezpečne a nenávratne odstranené tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

10. Aké sú vaše práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

Snahou správcu je, aby spracovanie vašich údajov prebiehalo predovšetkým bezpečne. Vám sú garantované práva popísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť.

Svoje práva môžete uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej buď na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu uvedenú v odstavci 1.

Akékoľvek vyjadrenie k vami uplatneným právam poskytuje správca bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, hlavne preto, že by sa opakovala, je správca oprávnený si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti poskytnutia kópií spracovávaných osobných údajov si správca vyhradzuje právo z tohoto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám správca poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Dobu je správca oprávnený v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedení dôvodov Vás bude správca informovať.

10.1. Právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú osobné údaje spracovávané alebo nie. Ak sú osobné údaje spracovávané, máte právo od správcu požadovať informácie hlavne o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, jeho zástupcu a prípadne poverenému pre ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcových osobných údajov, o oprávnených správcoch, o vašich právach, o možnosti obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, o zdroji spracovávaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Ak správca hodlá ďalej vaše osobné údaje spracovávať pre iný účel, než pre ktorý boli získané, poskytne vám ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.

Informácie vám poskytované v rámci uplatnení tohoto práva sú obsiahnuté už v tomto texte. To vám však nebráni, aby ste si o nepožiadali znovu.

10.2 Právo na prístup k osobným údajom

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informáciu, či sú vaše osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach (práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovávaní, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácii o zdroji osobných údajov, informácii o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácií týkajúcich sa použitého postupu, tak aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre vás, informácie a záruky v prípade predávaní osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

10.3 Právo na opravu

Ak došlo na vašej strane napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Naviac máte právo na doplnenie neúplnych osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

10.4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby správca vaše osobné údaje vymazal. Medzi také prípady patrí napríklad skutočnosť, že spracovávané údaje nie su pre vyššie zmienené účely naďalej potrebné. Správca osobné údaje vymaže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, môžete sa však na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj cez vaše právo na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si vaše osobné údaje ponechať) a o jej vyradení budete detailne informovaní.

10.5. Právo na omezení zpracování

Správca spracováva vaše osobné údaje iba v nutnom rozsahu. Ak by ste však mali pocit, že správca napr. prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré osobné údaje spracováva, môžete podať žiadosť, aby vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaní.

10.6. Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si prajete, aby správca poskytol vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, predá správca Vaše osobné údaje v odpovedajúcom formáte, Vami určenému subjektu, pokiaľ mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

10.7. Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo si len myslíte, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi (za predpokladu, že osobné údaje sú správcom spracovávané na základe verejného alebo oprávneného záujmu, alebo sú spracovávané pre účely priameho marketingu, vrátane profilovaniu, či pre štatistické účely alebo pre účely vedeckého či historického významu), môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého závadného stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

10.8. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na príslušný dozorový orgán.

10.9. Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Urobte tak formou písomnej žiadosti zaslanou a buď na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu uvedenú v odstavci 1.

11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Osobné údaje nie sú automaticky vyhodnocované, a nie sú využívané k profilácii alebo automatickému rozhodovaniu v oblasti marketingových aktivít správcu.