Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem

Prietokové magnetické separátory – tlakové zariadenia

Prietokové magnetické separátory sú dodávané ako tlakové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie vlády č. 219/2016 zb. – o posudzovaní zhody tlakových zariadení pri ich dodávaní na trh. Toto nariadenie zapracováva Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EU (PED) zo dňa 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dodávania tlakových zariadení na trh.

Firma MAGSY, s.r.o. si plne uvedomuje a rešpektuje požiadavky vyššie uvedených národných a medzinárodných predpisov a v súlade s nimi tlakové zariadenie vyrába a dodáva na trh.

Návrh

Každý typ magnetického separátoru je navrhnutý do jedného konkrétneho potrubného systému a pre konkrétne médium, z ktorého majú byť magnetické nečistoty separované. Nie je preto možné ich použiť pre inú aplikáciu.

Aby mohl byť Váš magnetický separátor zatriedený do kategórie tlakového zariadenia podľa 2014/68/EU (PED), potrebujeme poznať niekoľko základných údajov:

 • veľkosť vstupnej a výstupnej príruby
 • najvyšší dovolený tlak v systéme
 • najvyššiu dovolenú teplotu v systéme
 • médium, ktoré má prietokovým separátorom prúdiť

Na základe týchto vstupných dát môže byť magnetický separátor zatriedený do kategórie a môže Vám byť učinená optimálna ponuka konkrétneho typu zariadenia.

Pre každý typ prietokového magnetického separátoru je vypracovaný pevnostný výpočet, analýza rizík, technická dokumentácia a zvarovacie postupy.

Prietokové separátory sú vyrábané v súlade s harmonizovanými normami ČSN EN 13480-1-5.

Výroba

Magnetické separátory sú vyrábané z nerezových materiálov schválených pre výrobu tlakových zariadení. Pre časti vystavené tlaku sú archivované materiálové atesty podľa ČSN EN 10204 – 3.1.

Samozrejmosťou je kvalifikácia postupov zvárania WPQR, vrátane certifikácie a schválení zváračov podľa ČSN EN ISO 9601-1:2018 – PED. Všetko pod dohľadom externého, zmluvne viazaného zváračského inžiniera – zváracieho dozoru.

V prípade zatriedenia tlakového zariadenia do kategórie II alebo III je zahájená spolupráca s oznámeným subjektom. Metóda posudzovania zhody prebieha modulom G – posudzovanie zhody každého jednotlivého kusu.

Skúšky

NDT metódy – Vizuálna kontrola, Rádiografické skúšanie a skúšanie kapilárnou metódou v rozsahu danom normou ČSN EN 13480-5. Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT je podložena oprávneniami vydanými akreditovaným certifikačným orgánom.

Tlaková skúška je vykonaná podľa ČSN EN 13480-5.

Dokumentácia po dodaní

Je dodaná v jazyku členskej krajiny, v ktorej má byť tlakové zariadenie uvedené na trh, ak nie je dohodnuté inak.

 • Prehlásenie o zhode podľa 2014/68/EU, pre magnetické separátory kategorií I – III alebo
 • Prehlásenie o zhode podľa ČSN EN ISO/IEC 17050-1 – pre magnetické separátory nespadajúce do žiadnej kategórie (článok 4, odst.3. 2014/68/EU)
 • Návod na inštaláciu a použitie
 • Protokol meraní magnetickej indukcie dodaného zariadenia

Magnetické separátory na sypké alebo tekuté zmesi s pohonnou jednotkou – strojné zariadenie

Magnetické separátory, ktoré sú vybavené vlastnou hnacou jednotkou, sú podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo dňa 17.mája 2006 o strojných zariadeniach a o zmene smernice 95/16/ES definované ako strojné zariadenie alebo ako neúplne strojné zariadenie.

Vzťahujú sa naň požiadavky smernice 2006/42/ES a relevantné požiadavky ďalších smerníc, hlavne smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EU (EMC) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EU (LWD).

V prípade Vašej požadavky je možné dokladovať zhodu s požiadavkami smernice Európského parlamentu a Rady 2004/1935/ES zo dňa 27.októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

Ak chcete inštalovať magnetický separátor do prostredia s nebezpečím výbuchu, zabezpečíme, aby nami dodaný magnetický separátor splňoval všetky relevantné požiadavky smernice 2014/34/EU (ATEX).

Či bude strojné zariadenie klasifikované ako neúplne strojné zariadenie alebo ako strojné zariadenie, je závislé na spôsobe dodania:

1. Nákup magnetického separátoru bez uvedenia do prevádzky

Zariadenie je dodané ako tovar a zákazník si inštaláciu a uvedenie do prevádzky zabezpečí sám na svoje náklady a na svoju zodpovednosť.

V tomto prípade je zariadenie dodané ako NEÚPLNE STROJNÉ ZARIADENIE podľa 2006/42/ES.

Firma MAGSY, s.r.o. zodpovedá za bezpečnostť zariadenia iba v rozsahu dodaného neúplneho strojného zariadenia, nie je vykonané posúdenie bezpečnosti inštalácie zariadenia.

Pre uvedenie do prevádzky je potrebné vykonať posúdenie bezpečnej inštalácie stroja a vydať ES prehlásenie o zhode.

Dokumentácia po dodaní

 • Prehlásenie o zabudovaní neúplneho strojného zariadenia podľa 2006/42/ES, 2014/35/EU a 2014/30/EU
 • Pre magnetický separátor určený do výbušného prostredia: EU Prehlásenie o zhode podľa 2014/34/EU
 • Revízna správa o revízii elektrického zariadenia pracovného stroja v SJ
 • Návod na použitie vr. Inštrukcií k inštalácii
 • Protokol meraní magnetickej indukcie dodaného zariadenia

2. Nákup magnetického separátoru vrátane uvedenia do prevádzky – IBN

Súčasťou dodávky zariadenia je tiež uvedenie do prevádzky

V tomto prípade je zariadenie dodané ako STROJNÉ ZARIADENIE podľa 2006/42/ES.

Firma MAGSY, s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť samotného zariadenia, aj za jeho bezpečnú a správnu inštaláciu v potrubnom systéme. V tejto súvislosti je podstatná spolupráca s objednávateľom zariadenia, hlavne v oblasti vytipovania vhodného umiestnenia a zabezpečenia všetkých bezpečnostných parametrov inštalovaného magnetického separátoru.

Posúdenie bezpečnosti nainštalovaného strojného zariadenia je vykonané firmou MAGSY, s.r.o. Taktiež je vykonané zaškolenie obsluhy.

Dokumentácia po dodaní

 • ES Prehlásenie o zhode podľa 2006/42/ES, 2014/35/EU a 2014/30/EU
 • Protokol o zaškolení obsluhy
 • Pre magnetický separátor určený do výbušného prostredia: EU Prehlásenie o zhode podľa 2014/34/EU
 • Revízna správa o revízii elektrického zariadenia pracovného stroja v SJ
 • Návod na použitie
 • Protokol meraní magnetickej indukcie dodaného zariadenia