Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Magnetický separátor s výsuvnými roštami MSV

Magnetický separátor s výsuvnými roštami MSV

Magnetický separátor „MSV“ je roštový separátor v skrini, s manuálnym čistením roštov. Je najobvyklejším typom separátoru pre separáciu magnetických nečistôt zo suchých zmesí s dobrými sypnými vlastnosťami, ktoré sú prepravované v priemyselných, potrubných systémoch v nekontinuálnych prevádzkach.

Podrobnější info

Separované médium sa cez separátor sype gravitačne, tzn., že separátor MSV je určený do zvislého potrubia.  Mierny sklon potrubia cca do 15˚ od vertikálnej osi je prípustný iba v materiáli s najlepšími sypnými vlastnosťami. Pozn. tieto MSV dodávame aj do pneudopravy.

Priemyselné odvetvia použitia MSV

Magnetický separátor MSV je vhodný pre nasadenie prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, kde je separovaný suchý, homogénny materiál, resp. zmesi suchých materiálov v drobných až jemných frakciách, avšak s dobrými sypnými vlastnosťami.

Odvetvia použitiaí:

 • priemysel agro produktov, kŕmnych výrobkov, a hlavne potravinársky priemysel
 • výroba stavebných hmôt, keramiky a porcelánu, chemický priemysel
 • priemysel pre spracovanie plastov a gumy, recyklácia a spracovanie odpadov
 • a ďalšie priemyselné odvetvia, avšak kde je spracovávaný suchý, dobre sypký materiál

Roštový separátor MSV nie je vhodný k nasadeniu do abrazívnych látok (stena trubice je obrobená na malú hrúbku, ca. 0,6 mm) a aj do materiálov s lepivými vlastnosťami (rošty sú  stacionárne – hrozí upchatie separátoru z dôvodu tzv. „klembovania“ materiálu)

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach:

 1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke:

  Cieľom separácie na ochranu technológie je odstránenie feromagnetických nečistôt z média za účelom ochrany technologických zariadení (nožíky, mlyny a pod.) pred ich poškodením. Separátor je umiestnený už v priebehu spracovania média, a to pred tými technologickými jednotkami, ktoré je potrebné chrániť pred poškodením Fe-časticami. Magnetické jadrá roštov sú výkonovo osadené silnými NdFeB  magnetmi, a ich kompozícia, alebo zostava jadra je zostavená na zachytenie stredných, drobných až menších nečistôt (od veľkosti 1,0 mm), ktoré by mohli poškodiť  technologické zariadenie. Tzn., že v praxi sú použité kompozície jadier v stupňoch I, alebo II.

 2. Separácia na čistotu produktu

  Cielom separácie je čistenie samotného produktu od feromagnetických nečistôt za účelom dosiahnutia čo najväčšej čistoty produktu. Separátor je v tomto prípade umiestnený hlavne na konci výrobného procesu, alebo v jeho priebehu na viacerých miestach. To je najúčinnejšia metóda. Magnetické jadrá roštov sú výkonovo osadené najsilnejšími NdFeB magnetmi, a kompozícia magnetického jadra je zostavená na zachytenie jemných až najmenších nečistôt (od 1,0 µm). Tzn., že v praxi sú použité kompozície jadier v stupňoch III – VI.

Konštrukcia a funkcia separátoru s výsuvnými roštami MSV

Základnými časťami magnetického separátoru sú výsuvné magnetické rošty, umiestnené v domčeku skrinkovej konštrukcie.  Skrinka separátoru je inštalovaná do potrubného systému materiálu, najlepšie v zvislej polohe, vo voľnom páde sypaného média.

Magnetické rošty vytvárajú magnetické pole, v ktorom sú magnetické častice, nečistoty indukované a pritiahnuté k povrchu trubíc, kde zostávajú zachytené, najviac na spodnej časti trubice.

Magnetický separátor výsuvný v skriňovej konštrukcii

FE nečistoty sa zachytávajú na spodnej strane trubíc

Funkcia všetkých roštových separátorov je založená na silnej magnetickej indukcii a odtrhovej sile na samotnom povrchu trubice roštu. Nie na hlbokom magnetickom poli. Nečistota musí byť preto privedená do kontaktu s magnetickou trubicou, alebo do jej bezprostrednej blízkosti.

Magnetické rošty v skrini musia byť preto umiestnené nad sebou, aby jednotlivé trubice oboch roštov vzájemne tvorili účinný prepadový labyrint.

Správny labyrint trubíc je teda vedľa magnetickej sily základnou, nezbytnou podmienkou správnej funkcie a účinnosti každého roštového separátoru.

MAGSY disponuje znalosťami a dlhodobými skúsenosťami v zostavovaní labyrintov, roštov, v závislosti na separovanom médiu a jeho vlastnostiach.

Magnetické rošty v MSV

Magnetické rošty sú samostatne výsuvné zo skrine separátoru MSV. Podľa veľkosti separátora obsahujú magnetické rošty stanovený počet magnetických trubíc tak, aby prepadová medzera medzi trubicami v horizontálnom aj vertikálnom smere rešpektovala požiadavkam správného labyrintu pri zachovaní prietoku média.

V trubiciach roštu sú umiestené magnetické jadrá, ktoré sú tvorené kruhovými magnetmi a pólovými dištanciami. Magnetické jadrá sú tiež výsuvné z trubice roštu.

Vytiahnutím jadier z trubíc roštu sa docieli odmagnetovanie roštu, čo je základným predpokladom jednoduchého očistenia roštu.

Všetky separátory MSV vyžadujú pravidelné, manuálne čistenie roštov od magnetických nečistôt. Počet čistení nie je možné určiť obecne.  Vždy závisí na veľkosti podielu Fe nečistôt v samotnom médiu.

Tejto hodnote je potrebné prispôsobiť interval čistenia roštov, pretože každý, neprimeraný nános nečistôt na trubiciach roštu zásadne znižuje účinnosť separácie.

Preto je použitie separátoru MSV vhodné iba do nekontinuálnych prevádzok, kde je možné dodržať pravidelnej, dostatočnej početnosti manuálneho čistenia trubíc roštov.

Prepadový labyrint MSV

Účinná funkia  všetkých roštových separátorov je založená

 • na dostatočnej magnetickej indukcii (Gs) na povrchu a blízkosti trubíc roštu
 • na veľkej odtrhovej sile (N) na samotnom povrchu trubíc roštu
 • a na správnom, účinnom prepadovom labyrinte trubíc roštu v toku média

Nie na hlbokom magnetickom poli. Nečistota musí byť preto privedená do kontaktu s magnetickou trubicou, alebo do jej bezprostrednej blízkosti.

Magnetické rošty v skrini musia byť preto umiestnené najmenej v dvoch poschodiach nad sebou, aby jednotlivé trubice oboch roštov vzájomne tvorili účinný prepadový labyrint.

Labyrint tvorený iba roštom s jediným poschodím magnetických trubíc je pre separáciu nedostatočný. V nevyhnutných prípadoch (napr. nedostatočná stavebná výška) je možné jednoposchodový rošt použiť, ale takým riešením sa nedá docieliť dostatočná úroveň separácie. V každom prípade je vhodné doplniť jednoposchodový rošt aspoň rozhrňovacími strieškami.

Metóda separácie cez roštové separátory so stacionárnymi roštami je veľmi účinná v dobre sypných materiáloch, ale žiadna, ani tá najsilnejšia magnetická indukcia nie je schopná nahradiť funkciu dobrého labyrintu v systéme separácie cez roštové separátory.

Správny labyrint, tvorený minimálne dvoma magnetickými roštami umiestnenými nad sebou, je teda vedľa magnetickej sily základnou a nezbytnou podmienkou správnej funkcie a účinnosti každého roštového separátoru!

Typové označenie a produktová rada

MAGSY produkuje separátory MSV v troch produktových skupinách: ClassicUPEKO. Každá skupina je tvorená viacerými modelmi, podľa veľkosti magnetického separátoru.  Jednotlivé produktové skupiny MSV sa odlišujú podľa potrieb zákazníkov. Konštrukciou, designom a spracovaním s rozdielnou preferenciou na stupeň magnetickej sily, úrovňou komfortu v systéme čistenia aj v úrovni zaistenia bezpečnosti práce obsluhy.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.